Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 28. 09. 2020, pod številko JN005964/2020-BO1 in Uradnem listu EU dne 28. 09. 2020, Dokument št. 2020/S 189-456634, objavila obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 124/2018, 69/2019-Odločba US; v nadaljevanju ZJN-3).

Predmet javnega naročila:
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), uporablja odprti postopek naročila. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo oddati ponudbo samo za celotno javno naročilo. Morebitne variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote, s fiksnimi ter nespremenljivimi cenami, za celoten čas veljavnosti pogodbe.

 

Priloge: