Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2023

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje javnih in zasebnih interesov, zato lahko pri njem sodelujejo javnosti in lastniki gozdov.

V skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pozivamo lastnike gozda in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge, ki bi jih upoštevali pri pripravi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje s prvim letom veljavnosti 2023.

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

Javno zbiranje pobud in predlogov poteka v času med 1. marcem 2022 in 31. majem 2022. Za vaše predloge smo pripravili obrazec. Predloge pošljite najpozneje do 31. maja 2022 po elektronski pošti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov, ali po navadni pošti na naslove območnih enot, ki jih tudi najdete na spletni strani ZGS.

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

Priloga: