Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdno – gospodarskih načrtov

Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2010

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti ZGS. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje javnih in zasebnih interesov, zato pri lahko pri njem sodelujejo javnosti in lastniki gozdov.

Gozdnogospodarska enota Podčetrtek zajema območje naslednjih katastrskih občin: Babna Gora, Babna Reka, Buče, Dekmanca, Dobležiče, Drensko Rebro, Ema, Grobelce, Hrastje, Imeno, Lastnič, Orehovec, Ples, Podčetrtek, Roginska Gorca, Sedlarjevo, Sodna vas, Sopote, Tinsko, Verače, Virštanj, Vonarje, Vrenska Gorca, Vršna vas, Zdole, Zibika ter del katastrskih občin Kozje, Pilštanj, Podsreda, Trebče, Zagorje (meja Celjskega gozdnogospodarskega območja poteka po cesti Planina pri Sevnici, Lesično – Kozje – Bistrica ob Sotli).

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je pričel z zbiranjem pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2011.

Besedilo preteklega načrta je dosegljivo na spletni strani: http://www.zgs.gov.si/?id=640, osnovne karte pa lahko pridobite na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območni enoti Celje pri kontaktni osebi.

Kontaktna oseba za načrt Gozdnogospodarske enote Podčetrtek je Andrej Strniša, e-pošta: Andrej.Strnisa@zgs.gov.si, telefon (03) 42 55 181, mobitel 041 657 604.

Pobude pošljite do 31. maja 2010 po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe ali po navadni pošti na zavod za gozdove Slovenije, Območno enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 CELJE.

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

Pripravil:
Andrej Strniša, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje

Miran Orožim, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja OE Celje