Zaključni račun proračuna občine Podčetrtek za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006, 92/2006 in 05/2007 in 75/2009), je Občinski svet občine Podčetrtek  sprejel O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009

Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.