Zaključni račun proračuna občine Podčetrtek za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB), je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 13. 04. 2022 sprejel O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021.

Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.