Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
ODLOK o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20 in 135/20) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 2. člen tega odloka se ta odlok ne uporablja za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
4. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
5. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
6. prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.