Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi
Na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
ODLOK o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi
1. člen
V Odloku o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zbiranje ljudi dovoli:
1. skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
2. skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.