Delovno področje

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na različnih področjih:

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
 • kadrovske zadeve,
 • organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
 • gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
 • avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
 • nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
 • strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
 • vodi evidenco o upravnih stvareh,
 • sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
 • opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
 • izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
 • opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
 • pripravlja in izvaja programe javnih del,
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
 • izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
 • opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran znotraj občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih služb:

 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin,
 • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov,
 • urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
 • urejanje javne razsvetljave v naseljih,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • izvajanje programa javnih del,
 • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
 • vzdrževanje prostorov v lasti občine,
 • druge dejavnosti po odredbi župana.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave. Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug javni uslužbenec v občinski upravi.

Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
 • učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

Vir:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek
UL št. 29, 14. 4. 2009