Javno naročilo: Sanacija zemeljskega plazu na LC 317 171 Dobležiče – Gostinca

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet javnega naročila: SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU NA LC 317 171 Dobležiče – Gostinca
Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NMV2944/2015

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 05. 06. 2015 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Javno odpiranje ponudb bo dne 05. 06. 2015 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.