Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK
Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NM1641/2016

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 08. 04. 2016 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Javno odpiranje ponudb bo dne 08. 04. 2016 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.