Razvojna pobuda za poseg v prostor

Občina Podčetrtek obvešča občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času do 30. oktobra 2019 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN).

OPN se spreminja z namenom optimizacije veljavnih določil, kot tudi z namenom zagotavljanja ustreznih podlag za uresničevanje razvojnih pobud občanov, občine in gospodarskih subjektov, ki delujejo v njej.

V lanskem letu je stopil v veljavo nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki zaostruje pogoje za umeščanje posegov v prostor. Poseben poudarek je na strateškem razmisleku o nadaljnjem prostorskem razvoju občine. Le-ta od občine zahteva, da v naslednjih letih določi območja za dolgoročni razvoj naselij. Nova stavbna zemljišča bo možno umeščati le v sklopu teh območij. Za občino je zato pomembno, da pridobi informacijo o razvojnih načrtih gospodarskih subjektov, ki poslujejo ali nameravajo poslovati v občini vključno s kmetijskimi gospodarstvi. Postopki spreminjanja in dopolnjevanja prostorskih aktov so namreč dolgotrajni in slabo prilagodljivi, zato je za občino in investitorje ključnega pomena, da so lokacije za gradnjo v največji možni meri vsaj strateško opredeljene že vnaprej. Podobno velja tudi za stanovanjsko gradnjo v naseljih. Za območja posamične (razpršene) poselitve bodo veljale podobne omejitve kot do sedaj.

V prvi fazi občina želi pridobiti informacijo o željah pobudnikov. V nadaljnjih fazah pa bodo sprejete odločitve, kako želje na najboljši način vključiti v gradivo OPN. V spremembah in dopolnitvah OPN bodo lahko upoštevane le pobude, ki bodo ustrezno prikazane in utemeljene ter bodo izpolnjevale pogoje glede ustreznosti z vidika skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Zato vas naprošamo, da svoje pobude čim bolj podrobno obrazložite (konkreten namen in obseg načrtovanih posegov, razlogi za načrtovane posege itn.). Tudi na predpisan način utemeljene pobude in predlogi pa bodo lahko v primeru neusklajenosti s predpisi ali z zahtevami nosilcev urejanja prostora ali v primeru okoljske nesprejemljivosti v procesu usklajevanj umaknjeni iz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN.

Pobude in predlogi morajo biti podani na obrazcu, ki ga je možno dobiti v prostorih Občine Podčetrtek ter na spletni strani.

Obrazec s prilogami pobudniki pošljejo na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali na elektronski naslov: polona.novak@podcetrtek.si (zadeva: spremembe in dopolnitve OPN).

Informacije v zvezi s pripravo pobude je možno dobiti v prostorih Občine Podčetrtek v času uradnih ur. Kontaktna oseba je ga. Polona Novak, tel.: 03 818 2784, e-pošta: polona.novak@podcetrtek.si

Pobude in predlogi, ki bodo na občino prispeli po 30. oktobru 2019, ne bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev OPN.

 

Hkrati vas obveščamo, da bodo v prihodnjih mesecih naši izbrani izdelovalci sprememb in dopolnitev OPN izvajali terenske oglede, ki bodo vključevali tudi fotografiranje lokacij posameznih pobud ter drugih območij in objektov, relevantnih za pripravo dokumenta. Trudili se bodo, da bi vas čim manj motili, vendar pa zaradi korektnega ogleda lokacij to ne bo vedno možno. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo potrpežljivost.

S spoštovanjem!

Peter MISJA
župan Občine Podčetrtek

Priloga: