Arhiv občinskih proračunov

Proračun občine Podčetrtek za leto 2021

Rebalans št. 1 dodano 22.10.2021 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2020

ODLOK O PRORAČUNU dodano 6.1.2020 Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18  – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2019

ODLOK O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA dodano 26.9.2019 Na podlagi 4.  člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO IN 71/2017), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 14/2013) in 17. ter  107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016 in 32/2018), […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2018

ODLOK O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA dodano 13.11.2018 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 25. redni seji […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2017

2. Rebalans proračuna občine Podčetrtek za leto 2017 dodano 11.9.2017 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet […]

Podrobneje »
Stran 1 od 3123