Proračun občine

Proračun občine Podčetrtek za leto 2022

Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2023

dodano 5. 10. 2022

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 05. 10. 2022, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 in sprejel sklep, dadaje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 20. 10. 2022.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 20. 10. 2022. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 v drugi obravnavi.

V času javne razprave je vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Podčetrtek: www.podčetrtek.si in na sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

Prilogi:

 


POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA

dodano 27.7.2022

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov na zakladniški račun proračuna občine.
Občina je v prvem polletju poslovala tekoče in brez motenj.

Priloge:

 


REBALANS ŠT. 1
dodano 21.4.2022

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB), je Občinski svet Občine Podčetrtek sprejel ODLOK o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022.

Priloga:

 


ODLOK O PRORAČUNU

dodano 22.12.2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 03. decembra 2021 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2022.

Prilogi:

 


Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2022
dodano 25. 10. 2021

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 20. oktobra 2021, opravil razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 15. 11. 2021.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 15. 11. 2021. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

V petnajstih dneh po preteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 v drugi obravnavi.

V času javne razprave je vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Podčetrtek: www.podcetrtek.eu in sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

Prilogi: