Proračun občine Podčetrtek za leto 2021

Rebalans št. 1
dodano 22.10.2021

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB), je Občinski svet Občine Podčetrtek sprejel ODLOK o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021.

Priloga:

 


Polletna realizacija proračuna
dodano 2.8.2021

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov na zakladniški račun proračuna občine.

Priloge:

 


ODLOK O PRORAČUNU
dodano 8.1.2021

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18  – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 14. redni seji dne 11. 12. 2020 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2021.

Priloge:

 


Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2021
dodano 13. 11. 2020

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 12. novembra 2020, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 30. 11. 2020.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 30. 11. 2020. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 v drugi obravnavi.

 

Prilogi: