Proračun občine Podčetrtek za leto 2019

ODLOK O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA
dodano 26.9.2019

Na podlagi 4.  člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO IN 71/2017), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 14/2013) in 17. ter  107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016 in 32/2018), je Občinski svet občine Podčetrtek na 6.  redni  seji dne 13. 6. 2019 sprejel   ODLOK o  rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019


ODLOK O PRORAČUNU
dodano 8.4.2019

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 01. 2019 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2019

 


Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2019
dodano 17. 12. 2018

Na 2. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 14. decembra 2018, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno obravnavo do vključno 04. januarja 2019.
Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, 5t.43/2018), posredujem predlog proračuna v javno razpravo, do vključno petka, 04. januarja 2019.

Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna županu.
Predsednike delovnih teles in predsednike svetov KS pozivam, da koordinirajo seje posameznih odborov in svetov KS, z uslužbenci občinske uprave, tudi glede pošiljanja vabil in gradiva.

Župan in zaposleni v občnski upravi so pripravljeni sodelovati na sestankih, zato morajo biti seje usklajene. Prosimo, da se držite roka za posredovanje predlogov in pripomb.
Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 v drugi obravnavi.
Gradivo predloga proračuna, ki je dano v javno obravnavo, je na razpolago tudi na sedežu občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek ter na spletni strani Občine Podčetrtek za vse ostale zainteresirane, ki lahko tudi podajo svoje pripombe.

S spoštovanjem

Župan
Peter Misja

Prilogi: