Proračun občine Podčetrtek za leto 2018

ODLOK O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA
dodano 13.11.2018

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 25. redni seji dne 26.10.2018 sprejel ODLOK o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018


ODLOK O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA

Na podlagi 4.  člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO IN 71/2017), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 14/2013) in 17. ter  107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016 in 32/2018), je Občinski svet občine Podčetrtek na 23.  redni  seji dne 07.06.2018 sprejel ODLOK o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018


ODLOK O PRORAČUNU
dodano 6.12.2017

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 24. 11. 2017 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018

 


Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018
dodano 25. 10. 2017

Na 19. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 20. oktobra 2017, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 10. novembra 2017. Na podlagi  82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), posredujem predlog proračuna v  javno razpravo, do vključno petka, 10. novembra 2017.

Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, županu.
Predsednike delovnih teles in predsednike svetov KS pozivam, da koordinirajo seje posameznih odborov in svetov KS, z višjo  svetovalko za splošne in evropske zadeve, go. Mojco AMON, tudi glede pošiljanja vabil in gradiva.

Župan in zaposleni v občinski upravi so pripravljeni sodelovati na sestankih, zato morajo biti seje usklajene. Prosimo, da se držite roka za posredovanje predlogov in pripomb.

Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 v drugi obravnavi.

Gradivo predloga proračuna, ki je dano v javno obravnavo, je na razpolago tudi na sedežu občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek ter na spletni strani Občine Podčetrtek,  za vse ostale zainteresirane, ki lahko tudi podajo svoje pripombe.

S spoštovanjem

ŽUPAN
Peter Misja