Proračun občine Podčetrtek za leto 2017

2. Rebalans proračuna občine Podčetrtek za leto 2017
dodano 11.9.2017

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 18. redni seji dne 24.8.2017 sprejel ODLOK O rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017


ODLOK O PRORAČUNU
dodano 6.12.2016

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 2. 12. 2016 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2017