Proračun občine Podčetrtek za leto 2020

ODLOK O PRORAČUNU
dodano 6.1.2020

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18  – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne 6. 12. 2019 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2020.

Priloge:

 


Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2019
dodano 8. 11. 2019

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 7. novembra 2019, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 25. 11. 2019.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 25.11.2019. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

Priloge: