Poziv občanom, ki so na kmetijskih pridelkih utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2022

Občina Podčetrtek obvešča, da bo na podlagi sklepa št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazec 2 mora biti dvakrat podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
  • davčna številka nosilca,
  • naslov nosilca,
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev (če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči),
  • GERK – številka GERK-a,
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode,
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti,
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na obrazec pripišite tudi vašo telefonsko številko.

K izpolnjenemu obrazcu priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Vlogi priložite tudi fotografije, s katerimi izkazujete nastanek škode in stanje poškodovanosti.

Obrazec 2 je na razpolago na sedežu Občine Podčetrtek in na spletni strani občine kot priloga pozivu.

Kontaktni osebi za dodatne informacije na občini sta

Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo z vsemi obveznimi prilogami oškodovanci v času uradnih ur dostavijo na sedež Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek do vključno 23. septembra 2022.

 

Prilogi: