Pogoji za plakatna mesta za namen volilne kampanje za volitve predsednika RS

Občina Podčetrtek, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in v skladu z določili Odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. (48/2010), objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

I.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo možno na osmih plakatnih mestih, ki so v ta namen določena na območju Občine Podčetrtek, v 2. členu Odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, in sicer na naslednjih oglasnih deskah:

– v Podčetrtku (pri Zdravstvenem domu, v poslovni coni in v krožišču za Olimje)
– pri gasilsko-kulturnem domu v Pristavi pri Mestinju
– pri Sv. Emi (stara šola)
– v Olimju (pred samostanom)
– v Imenem (pri trgovini Turk)
– v Virštanju (pri Banovini)
– v Polju ob Sotli (pri gasilskem domu)
– v Sedlarjevem (pri mlekarni).

II.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest. Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
Plakatiranje zunaj zgoraj navedenih plakatnih mest je organizatorjem referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca stavb in drugih objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni in referendumski kampanji.

III.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest.

Priloga