Delovno področje občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema poslovnik za svoje delo,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine
 • potrjuje začasne nujne ukrepe,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja občinske odbore ter imenuje in razrešuje njihove člane,
 • imenuje in razrešuje člane komisij
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje volilne komisije za občinske volitve,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
 • nadzoruje delo župana in podžupana,
 • na predlog župana določa organizacijo in delovno področje občinske uprave,
 • nadzoruje delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu občinskega posojila,
 • razpisuje referendum,
 • daje ponudbo za sklice zborov občanov,
 • določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nadomestila članov občinskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
 • ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
 • odloča o načinu izvajanja občinskih javnih služb,
 • določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
 • daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni,
 • imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.

Občinski svet lahko z odlokom posamezne pristojnosti iz drugega odstavka tega člena prenese na župana, občinsko upravo ali delovna telesa.

Občinski svet daje tudi mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot.

Občinski svet odloča o vseh na občino prenešenih pristojnosti iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Občinski svet ima 16 članov.

Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.

Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče.

Občinski svet se voli po proporcionalnem načelu.

Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.

 

Vir:
Statut občine Podčetrtek
Uradni list RS, št. 30/1995 z dne 2. 6. 1995