Kmetijstvo

Kmetijstvo je osnovna in tradicionalna gospodarska panoga občine. Njen razvoj in razširjenost so  vsekakor pogojevali naravni dejavniki (primeren relief, ugodne klimatske razmere…) in aktualne družbene razmere. K ohranjenosti kmetijstva so vsekakor veliko prispevali naslednji dejavniki: premalo intenziven razvoj industrije, nekdanja slaba prometna povezanost z večjimi središči in precejšnja nezainteresiranost širšega družbenega okolja za razvoj ostalih gospodarskih panog. V občini prevladuje drobna zemljiška posest. V zadnjih desetletjih je mogoče opaziti precejšnje krčenje njivskih površin in nadomeščanje le-teh z drugimi (travniki, pašniki).

Poljedelstvo je razširjeno na celotnem ozemlju občine. Sklenjene poljedelske površine prevladujejo na Pristavško – Zibiškem polju, ob Olimščici, na Imensko – Golobinskem polju in na Bistriškem polju. Na  gričevnatih pobočjih zasledimo posamezne poljedelske površine, ki so velikokrat skrčene. Na njivah prevladujejo žitarice – predvsem pšenica in koruza, nekaj je tudi ovsa in rži. Ob žitaricah so izrazitejše še okopavine – krompir, fižol, zelje, pesa, korenje in krmne rastline. Med industrijskimi rastlinami zasledimo oljno repico in sončnice. Večina pridelkov, ki jih pridelajo na zasebnih površinah, ostane v domači porabi. Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah obdeluje velike sklenjene površine in svoje pridelke prodaja.

V živinoreji je značilna gojitev govedi (mesna in mlečna govedoreja), prašičev in perutnine, obstaja pa tudi konjereja za športno-rekreativne namene.

Vinogradništvo je panoga, katere razširjenost je vezana na prisojna pobočja gričevnatega sveta. Središče vinogradništva je Virštanjsko gričevje (50 % kmetijskih površin), poleg tega pa je panoga razširjena še pri Sveti Emi in v Roginski ter Cmereški gorci. Tradicija vinogradništva je najmočnejša na Virštanju, kar dokazujeta tudi poimenovanje vinorodnega šmarsko – virštanjskega okoliša in ime znamke vina virštanjčan. Vinogradniški nasadi so v celoti v zasebni lasti.
V Imenem deluje vinska klet s kapaciteto 60.000 litrov. Vinogradništvo je izrazito tržno usmerjena kmetijska panoga, kar je močneje opazno tudi pri individualni proizvodnji in prodaji vina, ter v  razvoju podjetništva (Amon d.o.o.).