Izgradnja kolesarske poti na območju Pristave pri Mestinju

Na podlagi 30.a člen ZJN-2 je bilo na Portalu javnih naročil dne 04. 09. 2015 pod št. NMV5576/2015 objavljeno javno naročilo male vrednosti.

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 20. 11. 2015. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje.
Skrajni rok izvedbe razpisanih del je 01. april 2016.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 21. 09. 2015 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen. Ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 8), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 09. 2015 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.