Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, in sicer zazidanega stavbnega zemljišča katastrska občina 1228 Sopote, parcela 1222/2 (ID 1918143), v izmeri 443 m2.

Predmetna nepremičnina leži v zavarovanem območju RP Kozjanski park.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Izhodiščna prodajna cena za 1/1 deleža zgoraj navedene nepremičnineznaša 8.860,00 EUR. Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30. dneh od sklenitve prodajne pogodbe na podračun Občine Podčetrtek. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda priporočeno po pošti na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, na elektronski naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali osebno. Pisna ponudba za nakup mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin/DDV in vse stroške vezane na realizacijo pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmetnih nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

 

Prilogi: