Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 -ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,5t. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo 1/2 deleža nepremičnin, in sicer zazidanega stavbnega zemljišča katastrska občina 1230 Imeno:
– parcela *16613 (lD 234669), v izmeri 585 m2;
– parcela 79 (ID 569579), v izrneri 43 m2.

 

Prilogi: