Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o stvamem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnin, in sicer stavbnega zemljišča katastrska občina 1230 Imeno parcela 1906/2 (ID 6959142), v izmeri 383 m2. Predmetna nepremidnina leži v zavarovanem območu RP Kozjanski park.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od obj ave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

 

Prilogi: