Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave je nepremičnina parc. št. 508/11, k. o. 1219 – Sodna vas, v izmeri 342 m2 (stavbno zemljišče).

Menjava se izvede za nepremičnino parc. št. 117/2, v izmeri 91 m2, k. o. 1219 – Sodna vas (stavbno zemljišče). Kupec je dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine v denarju, v roku
30 dni od podpisa pogodbe. Plačilo v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Priloga: