Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave sta nepremičnini parc. št. 1358/8, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 265 m2 in parc. št. 1390/2, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 165 m2 (obe stavbno zemljišče).

Menjava se izvede za nepremičnine parc. št. 1199/3, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 601 m2, parc. št. 1200/2, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 12 m2, parc. št. 1263/4, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 21 m2, parc. št. 1263/5, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 41 m2 in parc. št. 1264, k. o. 1210 Pristava, v izmeri 370 m2 (vse stavbno zemljišče).

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.

 

Priloga: