Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave je nepremičnina, in sicer del parc. št. 600/15, k. o. 1229 Podčetrtek, v izmeri 196 m2, stavbno zemljišče. Izhodiščna prodajna cena za 1/1 deleža zgoraj navedene nepremičnine znaša 980,00 EUR.

Menjava se izvede za nepremičnino parc. št. 666, k. o. 1229Podčetrtek, v izmeri 3014 m2; kmetijsko zemljišče.

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.

 

Prilogi: