Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0036/2020

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave so nepremičnine parc. št. 2412/2, v izmeri 66 m2, parc. št. 2412/5, v izmeri 76 m2, obe k. o. 1220 – Roginska Gorca in parc. št. 506/2, v izmeri 184 m2, k. o. 1219 – Sodna vas (stavbno zemljišče).

Menjava se izvede za nepremičnine parc. št. 1288/2, v izmeri 60 m2, parc. št. 1287/4, v izmeri 59 m2 in parc. št. 1285/4, v izmeri 39 m2, vse k. o. 1220 – Roginska Gorca (stavbno zemljišče). Kupec je dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine v denarju, in sicer v vrednosti 5,00 EUR/m2, v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Plačilo v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.

Priloga: