Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0003/2021

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Predmet menjave so nepremičnine:
– parc. št. 1400/36,k.o. 1231 Virštanj, v izmeri 86 m2;
– parc. št. 1400/29, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 703 m2;
– parc. št.2033/16, k. o. 1233 Verače, v izmeri 45 m2;
vse stavbno zemljišče.

Menjava se izvede za bremen proste nepremičnine:
– parc. št. 946/4, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 51 m2;
– parc. št. 948/5, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 12 n2;
– parc. št. 948/6, k. o. 123t Virštanj, v izmeri 200 m2;
– parc. št. 948/9, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 140 m2;
– parc. št. 949/5, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 2 m2;
– parc. št. 206/9, k. o. 1231 Virštanj, v izmeri 431 m2;
– parc. št. 409/2, k. o. 1233 Verače, v izmeri 15 m2;
– parc. št. 408/6, k. o. 1233 Verače, v izmeri 55 m2;
vse stavbno zemljišče.

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.

 

Priloga: