Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023

Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023

Prijave je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, do vključno 27. februarja 2023. Prijava mora biti podana v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 27.02.2023 oziroma je bila do tega dne do 15.00 ure predložena na vložišče občine. Po tem roku prejete prijave bodo zavržene. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 01. marca 2023.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona Šelekar).

 

Priloge: