Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v letu 2023

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022), in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015), v nadaljevanju: pravilnik, Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek v letu 2023

Predmet razpisa: Občina Podčetrtek namenja sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek po tem razpisu iz proračuna za leto 2023 v skupni vrednosti 27.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javni razpis:
Razpis za ukrep 1. , 3. , 5. je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 05. 2023, za Ukrep pod št. 8. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja je razpis odprt do 11. 04. 2023.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani pri ge. Mojci Amon, osebno v tajništvu Občine Podčetrtek, po e-naslovu tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali po telefonu št. (03) 818-27-80.

 

Priloge: