Javno naročilo: Sanacija plazu na JP 817 651 (Virštanj 36a)

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) na Portalu javnih naročil, dne 26. 04. 2023, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZU NA JP 817 651 (Virštanj 36a).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 19. 05. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 19. 05. 2023 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

Priloga: