Javno naročilo: Ureditev javnih poti 817 341 in 817 343 Podčetrtek – Terme Olimia (v sklopu projekta »Ko zadišijo zeli…«)

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil dne 19. 04. 2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: UREDITEV JAVNIH POTI 817 341 IN 817 343 PODČETRTEK – TERME OLIMIA (V SKLOPU PROJEKTA »KO ZADIŠIJO ZELI…«)

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 10. 05. 2023 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 10. 05. 2023 ob 12:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Priloga: