Javno naročilo: Posodobitev športnega igrišča v Pristavi pri Mestinju s pomožno stavbo za šport

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 29. 08. 2016, pod številko JN004979/2016-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)
Predmet javnega naročila: posodobitev športnega igrišča v Pristavi pri Mestinju s pomožno stavbo za šport
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka, določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA za posodobitev športnega igrišča v Pristavi pri Mestinju« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.