Javno naročilo: Sanacija plazu na cesti LC 317 102

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil dne 20. 04. 2021, pod številko JN002469/2021-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZU NA CESTI LC 317 102

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 14. 05. 2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 14. 05. 2021 ob 12:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

Priloge: