Javno naročilo: Infrastrukturna ureditev in vzpostavitev Centra za promocijo vin, kulture in turizma

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 17. 02. 2021, pod številko JN000882/2021-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: INFRASTRUKTURNA UREDITEV IN VZPOSTAVITEV CENTRA ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA

Z naložbo bo Občina Podčetrtek izvedla gradnjo v okviru projekta »Center za promocijo vin, kulture in turizma«, s katero bo preuredila stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine (nepremično dediščino EŠD 30312) v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 15. 03. 2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Priloge: