Javno naročilo: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek (SD OPN 2)

Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek (v nadaljevanju SD OPN 2), in sicer za dela od prevzema naloge, izvedbe popravkov veljavnega akta, ažuriranje in dopolnitev obstoječih strokovnih podlag oziroma izdelave novih, v skladu s predpisi in projektno nalogo, izvedba nadaljnjih aktivnosti pred pripravo osnutka akta, zatem pa izdelava in sprejem SD OPN 2 po ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21), skladno z vsemi predpisanimi fazami postopka, vključno z izdelavo okoljskega poročila in izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v obsegu, ki jih veljavni predpisi opredeljujejo za izdelovalca OPN, skladno z razpisno dokumentacijo in prilogami k njej.

ROK IZDELAVE: 26 mesecev od sklenitve pogodbe
ROK ZA ODDAJO PONUDBE: Ponudba mora biti oddana do 20. 01. 2023 do 10.00 ure na portal e-JN.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 01. 2023 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Priloga: