Javno naročilo: Ureditev pralnice v kleti vrtca Podčetrtek

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik), je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 25. 02. 2022 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: UREDITEV PRALNICE V KLETI VRTCA PODČETRTEK

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 11. 03. 2022 do 10.00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 18. 03. 2022 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 18. 03. 2022 ob 12:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Priloga:

Naročnik je ugotovil, da je v razpisni dokumentaciji-v popisu del Sklop II. gradbeno obrtniška dela (zavihek št. 6), prišlo do napake, in sicer so v delu V. SLIKOPLESKARSKA DELA pomotoma ostale zaklenjene celice.
Naročnik ponovno objavlja celoten popis del, kjer vsebinsko ni NOBENIH sprememb, razen ODKLENJENIH CELIC pri SLIKOPLESKARSKIH DELIH.

Priloga: