Javno naročilo: Dobava in montaža opreme za prizidek vrtca Pristava

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 24. 01. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PRIZIDEK VRTCA PRISTAVA

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 02. 02. 2022 do 10.00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 09. 02. 2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 09. 02. 2022 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Priloga: