Javno naročilo: Izgradnja kolesarske steze Virštanj – Banovina

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018), na Portalu javnih naročil dne 23. 06. 2020, pod številko JN004020/2020-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE VIRŠTANJ – BANOVINA

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 09. 07. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Priloge: