Javni natečaj za prosto delovno mesto

Na podlagi 58. in 59. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Višji svetovalec za okolje in prostor, komunalo ter gospodarsko infrastrukturo, m/ž
(šifra delovnega mesta: C027010)

Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se izvaja v nazivu Višji svetovalec III., II., I..

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, z označbo: »Javni natečaj Višji svetovalec za okolje in prostor, komunalo ter gospodarsko infrastrukturo«, v roku 14 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijava je mogoča do 9.12.2021.

 

Priloga: