Javno naročilo: Projektiranje in gradnja projekta “ČISTILNA NAPRAVA V OBČINI PODČETRTEK”

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, SI – 3254 Podčetrtek vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za Projektiranje in gradnja projekta »ČISTILNA NAPRAVA V OBČINI PODČETRTEK«.

Predmet javnega naročila je Projektiranje in gradnja projekta »ČISTILNA NAPRAVA V OBČINI PODČETRTEK«, ki vključuje:
• projektiranje in gradnjo MBR čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda velikosti 5.000 PE s fekalnim črpališčem, fekalno odjemno postajo in dehidracijo blata ter postavitvijo pisarniško-sanitarnega kontejnerja;
• zunanjo ureditev čistilne naprave z izvedbo elektro dovoda;
• odstranitev obstoječe čistilne naprave;
• ureditev fekalne kanalizacije in odvodnjavanja;
• prilagoditev cestnega priključka.
Predmet javnega naročila je tudi izdelava PZI in PID dokumentacije.

Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 17.06. 2021, do vključno 10:00 ure.
Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (http://www.ejn.gov.si).
Odpiranje ponudb bo javno, dne 17.06. 2021, ob 10:01 uri.
Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno.

 

Priloge: