Javno naročilo: Nujna obnovitvena dela na gradu Podčetrtek

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 20. 05. 2021, pod številko JN003250/2021-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: NUJNA OBNOVITVENA DELA NA GRADU PODČETRTEK

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 11. 06. 2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Priloge: