Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Podčetrtek za leto 2022

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 13. 01. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2022

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 26. 01. 2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 26. 01. 2022 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

Priloga: