Javno naročilo: Izgradnja prizidka vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 27. 11. 2020, pod številko JN007442/2020 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: IZGRADNJA PRIZIDKA VRTCA K POŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 15. 12. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 15. 12. 2020 ob 12:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

Priloge:

 

Priloge za hkraten prenos (pripravljeno 30.11.2020, brez naknadno dodanih dokumentov):
Razpis izgradnja prizidka – Vrtec Pristava