Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Podčetrtek

OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 108/2010) in Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2011, Javno dražbo za prodajo nepremičnine v lasti Občine Podčetrtek.