Gradiva osnutka OPPN za kamnolom Lendrše – javna objava

Pripravlja se občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kamnolom Lendrše. OPPN je namenjen ureditvi pridobivalnega prostora s pripadajočimi ureditvami (dostop, manipulacijske površine ipd.). Površina območja je 5,73 ha, zajema pa zemljišča oziroma dele zemljišč parcelnih številk 762/1, 762/2 in 767, vse k.o. Sopote. Gradivo osnutka OPPN se javno objavlja z namenom seznanitve javnosti na podlagi drugega odstavka 111. člena (v povezavi s 119. členom) Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17).

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na objavljena gradiva osnutka OPPN do vključno 11. 6. 2021 na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek; ali na elektronski naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

 

Priloga: