Foto natečaj za koledar Občine Podčetrtek

Spoštovani!
Vabimo vas, da s svojimi fotoutrinki sodelujete pri fotografskem natečaju za izbor fotografij za koledar Občine Podčetrtek 2023.
Izbrane fotografije pošljite na elektronski naslov td.podcetrtek@gmail.com.
Pravila in pogoji za sodelovanje v fotografskem natečaju so objavljeni v nadaljevanju.

Organizator
Organizatorja fotografskega natečaja za koledar Občine Podčetrtek sta Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek ter TD Podčetrtek, Škofja Gora 1, Podčetrtek (v nadaljevanju: Organizatorja).

Tema in namen
• Aktivni oddih v naravnem okolju, ki vključuje udejstvovanje in uživanje v svobodi gibanja, v gozdovih, ob in v vodi, peš, na kolesu, v ravninah ali hribčku, vedno pa v stiku z naravo in raziskovanju njenih danosti.
• Doživetja v lokalnih naseljih in doživetja kulture.
• Vsakdanji utrip, ki vključuje ljudi, njihovo delo, njihovo ustvarjanje.
• Arhitektura in zgodovinske točke, ki izražajo posebnosti in tradicijo naše občine.
• Letni časi, vsako obdobje, vsak čas skozi leto.
V natečaju bo izbranih 13 najboljših fotografij, ki bodo objavljene v občinskem koledarju za leto 2023.

Časovnica
Trajanje natečaja do: 30. oktobra 2022

Pogoji sodelovanja
Vsak udeleženec lahko sodeluje z 2 fotografijama (izjemoma lahko tudi več).
Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji natečaja, ki je objavljen na spletnih straneh https://podcetrtek.eu/, https://www.visitpodcetrtek.com/.
Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene občine Podčetrtek (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne in avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočale uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije.
Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja ter predpisanimi vsebinskimi in tehničnimi zahtevami (v nadaljevanju), ne bodo upoštevane.
Organizatorja si pridružujeta pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev in se zavezujeta, da bosta ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavila na spletni strani.

Prijava

Obvezne priloge
Na naslov td.podcetrtek@gmail.com pošljete izpolnjeno prijavnico in označene fotografije.

Podrobnejši opis prilog:
1. Prijavnica foto natečaj Podčetrtek (v prilogi) – izpolnjeno poslati na td.podcetrtek@gmail.com skupaj s fotografijami.
Pri oddaji fotografij je potrebno oddati oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna na spletni strani občine Podčetrtek in mora vsebovati naslednje podatke:
• ime in priimek avtorja, naslov bivanja, elektronski naslov in datum rojstva;
• naziv fotografije, datum nastanka (najmanj leto) in lokacijo nastanka (najmanj lokalno krajevno ime);
• zaželen je kratek opis fotografije;
2.Vsaka fotografija mora biti označena z zaporedno številko vpisa na prijavnici (PRILOGA 1), imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije(primer: 01_Janez Novak_Trg Podčetrtek). Fotografije pošljite skupaj z izpolnjeno prijavnico na td.podcetrtek@gmail.com.
Prijavnice s fotografijami, ki ne bodo ustrezno izpolnjenje in podpisane ali bodo oddane po razpisnem roku bodo izločene iz izbora za objavo v občinskem koledarju 2023.
Fotografije lahko pošljete tudi preko povezave Wetransfer, v kolikor njihova velikost presega možnost pošiljanja preko navadne e-pošte.

Vsebinske zahteve
V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, ki bodo/so nastala na območju občine Podčetrtek.

Tehnične zahteve
Datoteke (fotografije) naj bodo v formatu JPG ali JPEG.
Dovoljenje so izključno vertikalne (pokončne) postavitve fotografij. Dimenzijaširine fotografij mora biti približno 2400 slikovnih pik, višina pa 3600 slikovnih pik.
Dovoljenje so tako barvne kot črno-bele fotografije. Dovoljena je kreativna raba fotografske opreme (zoom efekt, makro fotografije), bliskavice in studijske razsvetljave.
Vsaka fotografija mora biti označena z zaporedno številko vpisa na prijavnici (PRILOGA 1), imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije (primer: 01_Janez Novak_Trg Podčetrtek).
Udeleženci natečaja se strinjajo z minimalnimi popravki oz. retušo fotografij, v procesu priprave za tisk.

Avtorstvo
Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorjema natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma, da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstaja kakršnekoli pravice tretjih oseb.
Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij (oziroma prijavitelj fotografije posreduje s pisnim pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije).
V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pridajajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij za njihovo podobo.
Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo.
Organizatorja se zavezujeta, da bosta spoštovala moralne avtorske pravice avtorja in bo v primeru javne priobčitve ali objave vsaka fotografija avtorsko označena.
Organizatorja natečaja bosta izbrala najmanj 13 fotografij, ki bodo objavljene v občinskem koledarju za leto 2023.

Varovanje osebnih podatkov
Udeleženec pooblašča organizatorja za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, katera se je začela uporabljati dne 25.maja 2018.
S sodelovanjem v javnem natečaju udeleženci dovolijo organizatorjema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, in sicer za potrebe obveščanja udeležencev o poteku in rezultatih fotografskega natečaja. Upravljalec zbirke osebnih podatkov sta organizatorja javnega natečaja- Občina Podčetrtek in TD Podčetrtek. Organizatorja javnega natečaja jamčita, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Izbor fotografij za objavo v občinskem koledarju
Po zaključku natečaja bo prispele fotografije pregledala komisija, ki bo izbrala 13 fotografij, ki bodo vključene v Občinski koledar za leto 2023. Fotografije bodo izbrane po kriteriju:
• skladnost s temo,
• izvirnost,
• sporočilnost,
• kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij.
Odločitve organizatorjev natečaja bodo dokončne in nanje ne sprejemamo pritožb.

Avtorski honorar
Avtorski honorar za objavo fotografij v stenskem občinskem koledarju za leto 2023 predstavlja izvod koledarja ter simbolično darilo.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu td.podcetrtek@gmail.com ali na telefonski številki 031 624 879.

 

Priloga: